Úradné preklady

 

Úradný preklad (tiež súdny či overený preklad alebo preklad s pečiatkou) si vyžadujú mnohé inštitúcie u nás doma i v zahraničí. Pri úradnom preklade sa listina, ktorú potrebujete preložiť, predieruje a zviaže spolu s prekladom, titulnou stranou a prekladateľskou doložkou. Preto musíte už vopred vedieť, či sa má spolu s prekladom zviazať originál listiny, jej overená kópia alebo len obyčajná kópia. Túto informáciu Vám poskytne príslušný úrad, ktorý danú listinu požaduje.

 

•   Niektoré doklady (napríklad vysvedčenia, diplomy) sa musia vždy skopírovať a s prekladom sa zväzuje ich notársky overená kópia, prípadne len kópia. Ak by ste zviazali originál, potom by ste mohli o Váš dokument prísť.

 

•   Pri niektorých dokladoch, ktoré je možné vydať opakovane (napríklad výpis z registra trestov), sa s prekladom zväzuje originál vydaného dokladu.

 

Ceny za úradný preklad sa riadia podľa vyhlášky č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cena za 1 stranu úradného prekladu je vo vyhláške stanovená na 19,92 eur. Túto cenu účtujem najmä pri prekladaní súdnych rozhodnutí, obchodných zmlúv a iných jedinečných textov. Pri štandardne prekladaných dokladoch, akými sú rodné, sobášne, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, osvedčenia o evidencii vozidla a niektoré ďalšie bežne prekladané doklady, účtujem nižšiu cenu.

 

Nie som platca DPH, takže výsledná suma už nebude navýšená o žiadnu ďalšiu daň.