CENNÍK

 

Neúradné preklady

 

Pri účtovaní ceny vychádzam z počtu normostrán. Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov (30 riadkov po 60 úderov). Počet normostrán textu určeného na preklad sa dá poľahky zistiť v textovom editore MS Word pomocou funkcie nástroje (alebo revízia) na hornom paneli → počet slov. Počet slov zrátate s počtom znakov (bez medzier) a vydelíte 1800, čím dostanete počet normostrán daného textu. Takýmto spôsobom si môžete aj sami predbežne zistiť, koľko vás bude preklad stáť a na základe toho sa rozhodnete pre jeho objednávku.

 

Za 1 normostranu neúradne preloženého textu do cieľového jazyka účtujem 12 eur. Odborné texty (texty z medicínskej a právnickej oblasti) sú oproti bežným textom terminologicky náročné, vyžadujú znalosť odborných výrazov a dostatok skúseností, preto je cena za ich preklad vyššia. Pri prekladaní bežných textov účtujem nižšiu sadzbu. Poskytujem tiež zľavy stálym klientom. Na požiadanie Vám bezplatne vypracujem predbežnú cenovú kalkuláciu za preklad.

 

Úradné preklady

 

Úradný preklad (tiež súdny či overený preklad alebo preklad s pečiatkou) si vyžadujú mnohé inštitúcie u nás doma i v zahraničí. Pri úradnom preklade sa listina, ktorú potrebujete preložiť, predieruje a zviaže spolu s prekladom, titulnou stranou a prekladateľskou doložkou. Preto musíte už vopred vedieť, či sa má spolu s prekladom zviazať originál listiny, jej overená kópia alebo len obyčajná kópia. Túto informáciu Vám poskytne príslušný úrad, ktorý danú listinu požaduje.

 

•  Niektoré doklady (napríklad vysvedčenia, diplomy) sa musia vždy skopírovať a s prekladom sa zväzuje ich notársky overená kópia, prípadne len kópia. Ak by ste zviazali originál, potom by ste mohli o Váš dokument prísť.

 

•   Pri niektorých dokladoch, ktoré je možné vydať opakovane (napríklad výpis z registra trestov), sa s prekladom zväzuje originál vydaného dokladu.

 

Ceny za úradný preklad sa riadia podľa vyhlášky č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cena za 1 stranu úradného prekladu je vo vyhláške stanovená na 19,92 eur. Túto cenu účtujem najmä pri prekladaní súdnych rozhodnutí, obchodných zmlúv a iných jedinečných textov. Pri štandardne prekladaných dokladoch, akými sú rodné, sobášne, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, osvedčenia o evidencii vozidla a niektoré ďalšie bežne prekladané doklady, účtujem nižšiu cenu.

 

Nie som platca DPH, takže výsledná suma už nebude navýšená o žiadnu ďalšiu daň.